Genomics

Dataset Information

294

Xanthomonas citri strain:LMG 7399


ABSTRACT: Xanthomonas citri strain:LMG 7399 Genome sequencing

ORGANISM(S): Xanthomonas citri  

PROVIDER: PRJNA254467 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-09-05 | E-GEOD-41519 | ArrayExpress
| PRJNA254373 | ENA
| PRJEB7146 | ENA
| GSE78010 | GEO
| GSE78012 | GEO
2013-12-10 | E-MEXP-3975 | ArrayExpress
2012-04-27 | GSE29877 | GEO
| PRJNA321802 | ENA
| PRJEA86101 | ENA
2012-04-26 | E-GEOD-29877 | ArrayExpress