Genomics

Dataset Information

0

Streptococcus pyogenes


ABSTRACT: Streptococcus pyogenes Genome sequencing

ORGANISM(S): Streptococcus pyogenes  

PROVIDER: PRJNA255425 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2010-11-15 | E-GEOD-24860 | ArrayExpress
2010-11-15 | GSE24860 | GEO
2012-05-31 | E-GEOD-37974 | ArrayExpress
2018-07-01 | E-MTAB-6874 | ArrayExpress
2011-03-01 | E-GEOD-26590 | ArrayExpress
| GSE37974 | GEO
2008-01-10 | GSE9678 | GEO
2011-03-01 | GSE26590 | GEO
2013-02-01 | E-GEOD-40198 | ArrayExpress
2010-05-01 | E-GEOD-21316 | ArrayExpress