Genomics

Dataset Information

529

Pyrenochaeta sp. DS3sAY3a


ABSTRACT: Pyrenochaeta sp. DS3sAY3a Genome sequencing

ORGANISM(S): Pyrenochaeta sp. DS3sAY3a  

PROVIDER: PRJNA255591 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA190065 | ENA
| PRJNA189754 | ENA
| PRJNA424427 | ENA
| PRJNA424426 | ENA
| PRJNA259142 | ENA
| PRJNA202944 | ENA
| EGAD00010000262 | EGA
| GSE44230 | GEO
2019-06-12 | E-MTAB-7689 | ArrayExpress
| GSE79620 | GEO