Genomics

Dataset Information

118

Kosakonia sacchari strain:CGMCC 1.12102


ABSTRACT: Kosakonia sacchari strain:CGMCC 1.12102 Genome sequencing

ORGANISM(S): Kosakonia sacchari  

PROVIDER: PRJNA255606 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA303241 | ENA
| PRJNA175988 | ENA
| PRJNA350238 | ENA
| PRJNA327605 | ENA
| PRJNA236398 | ENA
| PRJEB16027 | ENA
| PRJNA271115 | ENA
| PRJNA275839 | ENA
| PRJNA338173 | ENA
| PRJNA263694 | ENA