Genomics

Dataset Information

235

Nitrospira marina Nb-295


ABSTRACT: Nitrospira marina Nb-295

ORGANISM(S): Nitrospira marina Nb-295  

PROVIDER: PRJNA262287 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA13446 | ENA
2019-03-15 | PXD013103 | Pride
| PRJNA266257 | ENA
| PRJNA46471 | ENA
2016-01-16 | E-GEOD-67579 | ArrayExpress
| PRJEA46433 | ENA
2013-01-23 | E-GEOD-43669 | ArrayExpress
| PRJEB20196 | ENA
| GSE82143 | GEO
| PRJNA303159 | ENA