Genomics

Dataset Information

177

Bacillus velezensis strain:JS25R


ABSTRACT: Bacillus velezensis strain:JS25R Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus velezensis  

PROVIDER: PRJNA263650 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA196467 | ENA
| PRJNA403940 | ENA
| PRJNA200105 | ENA
| PRJNA353000 | ENA
| PRJNA307263 | ENA
| PRJNA361322 | ENA
| PRJNA328034 | ENA
| PRJNA379023 | ENA
| PRJNA427854 | ENA
| PRJNA431145 | ENA