Genomics

Dataset Information

176

Bacillus velezensis strain:JS25R


ABSTRACT: Bacillus velezensis strain:JS25R Genome sequencing

ORGANISM(S): Bacillus velezensis  

PROVIDER: PRJNA263650 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA196467 | ENA
| PRJNA403940 | ENA
| PRJNA200105 | ENA
| PRJNA395123 | ENA
| PRJNA431147 | ENA
| PRJNA379023 | ENA
| PRJNA451464 | ENA
| PRJNA307263 | ENA
| PRJNA270954 | ENA
| PRJNA361322 | ENA