Genomics

Dataset Information

177

Leptospira kirschneri serovar Mozdok strain:61H


ABSTRACT: Leptospira kirschneri serovar Mozdok strain:61H Genome sequencing

ORGANISM(S): Leptospira kirschneri serovar Mozdok  

PROVIDER: PRJNA264469 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA323713 | ENA
| PRJNA298236 | ENA
| PRJNA74211 | ENA
| PRJNA74213 | ENA
| PRJNA74275 | ENA
| PRJNA257123 | ENA
2010-07-27 | E-GEOD-23173 | ArrayExpress
2010-07-27 | GSE23173 | GEO
| PRJNA74075 | ENA
| PRJNA74141 | ENA