Genomics

Dataset Information

0

Enterobacter hormaechei subsp. oharae strain:CCBH10892


ABSTRACT: Enterobacter hormaechei subsp. oharae strain:CCBH10892 Genome sequencing

ORGANISM(S): Enterobacter hormaechei subsp. oharae  

PROVIDER: PRJNA264581 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA53125 | ENA
| PRJNA343410 | ENA
| PRJNA179500 | ENA
| PRJNA339530 | ENA
| PRJNA438974 | ENA
| PRJNA438976 | ENA
| PRJNA438980 | ENA
| PRJNA438978 | ENA
| PRJNA438984 | ENA
| PRJNA406978 | ENA