Genomics

Dataset Information

353

Enterobacter cloacae strain:NFPP41


ABSTRACT: Enterobacter cloacae strain:NFPP41 Genome sequencing

ORGANISM(S): Enterobacter cloacae  

PROVIDER: PRJNA264582 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA338268 | ENA
| PRJNA273951 | ENA
| PRJNA174687 | ENA
| PRJNA271006 | ENA
| PRJNA430462 | ENA
| PRJNA298075 | ENA
| PRJNA385361 | ENA
| PRJNA390434 | ENA
| PRJNA234334 | ENA
| PRJNA390433 | ENA