Genomics

Dataset Information

59

Parvimonas micra strain:KCOM 1535 (=ChDC B708)


ABSTRACT: Parvimonas micra strain:KCOM 1535 (=ChDC B708) Genome sequencing

ORGANISM(S): Parvimonas micra  

PROVIDER: PRJNA264589 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA222594 | ENA
| PRJNA385052 | ENA
| PRJNA386736 | ENA
| PRJNA386735 | ENA
| PRJNA386737 | ENA
| PRJNA386729 | ENA
| PRJNA386717 | ENA
| PRJNA386738 | ENA
| PRJNA386727 | ENA
| PRJNA386725 | ENA