Genomics

Dataset Information

0

Enterococcus faecalis strain:19


ABSTRACT: Enterococcus faecalis strain:19 Genome sequencing

ORGANISM(S): Enterococcus faecalis  

PROVIDER: PRJNA267759 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2007-01-15 | E-MEXP-931 | ArrayExpress
2012-03-01 | E-GEOD-34432 | ArrayExpress
2013-04-15 | E-GEOD-43228 | ArrayExpress
2013-11-12 | E-GEOD-45131 | ArrayExpress
| GSE45788 | GEO
2015-11-03 | PXD001345 | Pride
2010-08-01 | E-TABM-904 | ArrayExpress
| GSE58467 | GEO
2016-03-16 | E-GEOD-79250 | ArrayExpress
2019-12-05 | E-MTAB-8546 | ArrayExpress