Genomics

Dataset Information

118

Lates niloticus


ABSTRACT: Nile Perch, Lates niloticus, 454 next generation sequencing

ORGANISM(S): Lates niloticus  

PROVIDER: PRJNA270565 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA401046 | ENA
| GSE84928 | GEO
| PRJNA433300 | ENA
2015-01-13 | E-GEOD-64901 | ArrayExpress
2014-11-01 | E-GEOD-50974 | ArrayExpress
| PRJNA339896 | ENA
| PRJNA168963 | ENA
| PRJNA214442 | ENA
| PRJNA377779 | ENA
| PRJNA196137 | ENA