Genomics

Dataset Information

294

Soil metagenome


ABSTRACT: Different agricultural practices amended with bean residues Metagenome

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA274148 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA320800 | ENA
| PRJNA374587 | ENA
2012-11-30 | E-MTAB-903 | ArrayExpress
| PRJNA384646 | ENA
| PRJEB11634 | ENA
| PRJNA269681 | ENA
| PRJNA432129 | ENA
2018-11-21 | PXD011739 | Pride
| PRJNA347908 | ENA
| PRJNA290547 | ENA