Genomics

Dataset Information

235

Soil metagenome


ABSTRACT: The metagenomic analysis of soil from Leucaena leucocephala

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA276163 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-10-30 | E-GEOD-51592 | ArrayExpress
| PRJDA73169 | ENA
| PRJNA386715 | ENA
| PRJNA196185 | ENA
| PRJNA399642 | ENA
| PRJNA20735 | ENA
2018-07-31 | MTBLS492 | MetaboLights
| PRJNA350726 | ENA
| PRJNA378131 | ENA
| PRJNA338081 | ENA