Genomics

Dataset Information

0

Bioreactor metagenome


ABSTRACT: Anaerobic reactor perturbation Raw sequence reads

ORGANISM(S): bioreactor metagenome  

PROVIDER: PRJNA277797 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA303948 | ENA
| PRJNA293546 | ENA
| PRJNA311250 | ENA
| PRJNA395859 | ENA
| PRJNA382059 | ENA
| PRJNA381910 | ENA
| PRJNA385091 | ENA
| PRJNA312466 | ENA
| PRJNA304676 | ENA
| PRJNA278749 | ENA