Genomics

Dataset Information

0

Paenibacillus dauci strain:H9


ABSTRACT: Paenibacillus dauci strain:H9 Genome sequencing

ORGANISM(S): Paenibacillus dauci  

PROVIDER: PRJNA279435 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2015-04-11 | E-GEOD-66816 | ArrayExpress
| PRJNA52759 | ENA
| PRJNA49151 | ENA
2020-08-05 | PXD015319 | Pride
| PRJNA278659 | ENA
2012-01-24 | E-GEOD-35271 | ArrayExpress
| PRJNA334102 | ENA
2018-09-04 | GSE119386 | GEO
| PRJNA238416 | ENA
| PRJNA279343 | ENA