Genomics

Dataset Information

59

Streptococcus pneumoniae P1031


ABSTRACT: Causative agent of pneumonia

ORGANISM(S): Streptococcus pneumoniae P1031  

PROVIDER: PRJNA28041 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA28039 | ENA
| PRJNA28043 | ENA
| PRJNA20967 | ENA
2018-06-22 | E-MTAB-5815 | ArrayExpress
2014-11-27 | E-GEOD-42464 | ArrayExpress
| PRJNA10639 | ENA
| PRJNA10675 | ENA
| PRJNA60105 | ENA
| PRJNA10700 | ENA
| PRJNA277 | ENA