Genomics

Dataset Information

294

Macrobrachium


ABSTRACT: Macrobrachium Metagenome

ORGANISM(S): Macrobrachium  

PROVIDER: PRJNA280489 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| GSE74684 | GEO
| PRJNA278787 | ENA
| PRJNA78041 | ENA
| PRJNA437347 | ENA
| PRJNA343715 | ENA
| PRJNA343992 | ENA
| PRJNA445627 | ENA
| PRJNA445628 | ENA
| PRJNA430342 | ENA
| PRJNA343714 | ENA