Genomics

Dataset Information

294

Flavobacteria bacterium MS024-2A


ABSTRACT: Coastal marine bacterium

ORGANISM(S): Flavobacteria bacterium MS024-2A  

PROVIDER: PRJNA28049 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA28051 | ENA
| PRJNA36811 | ENA
2010-05-14 | E-GEOD-13781 | ArrayExpress
2008-12-31 | GSE13781 | GEO
| PRJNA36035 | ENA
| PRJNA35655 | ENA
2009-07-01 | GSE13910 | GEO
2010-05-17 | E-GEOD-13910 | ArrayExpress
| PRJNA59963 | ENA
| PRJNA36813 | ENA