Genomics

Dataset Information

0

Apis mellifera ligustica


ABSTRACT: Apis mellifera microbiota and parasite dynamics

PROVIDER: PRJNA284414 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR2034271_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR2034271_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR2034262_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR2034262_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR2034253_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 5 of 16

Similar Datasets

2020-01-01 | S-EPMC7029161 | BioStudies
2010-12-31 | E-TABM-952 | ArrayExpress
2016-02-01 | GSE43554 | GEO
2014-01-01 | S-EPMC4121201 | BioStudies
1000-01-01 | S-EPMC4536049 | BioStudies
2015-01-01 | S-EPMC4699903 | BioStudies
2016-02-01 | GSE45464 | GEO
2020-01-01 | S-EPMC7560084 | BioStudies
| PRJNA202406 | ENA
| PRJNA205334 | ENA