Genomics

Dataset Information

235

Soil metagenome


ABSTRACT: Ectomycorrhizal fungal communities in a relic foredune plain

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA286207 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA309994 | ENA
| PRJNA450229 | ENA
2010-12-30 | GSE22825 | GEO
2010-12-30 | E-GEOD-22825 | ArrayExpress
| PRJNA296879 | ENA
| PRJNA259422 | ENA
2014-06-12 | E-GEOD-53609 | ArrayExpress
2014-10-01 | E-GEOD-55147 | ArrayExpress
2014-06-12 | E-GEOD-54533 | ArrayExpress
| PRJNA311763 | ENA