Genomics

Dataset Information

294

Sludge metagenome


ABSTRACT: multispecies in sludge digestion ractors metagenome

ORGANISM(S): sludge metagenome  

PROVIDER: PRJNA288516 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA231891 | ENA
| PRJNA255709 | ENA
| PRJNA257129 | ENA
| PRJNA297940 | ENA
| PRJNA381673 | ENA
2014-12-03 | E-GEOD-63781 | ArrayExpress
2009-12-31 | GSE17857 | GEO
| PRJNA239749 | ENA
| PRJNA275284 | ENA
| PRJNA298467 | ENA