Genomics

Dataset Information

0

Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense strain:BD255


ABSTRACT: Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense strain:BD255 Genome sequencing

ORGANISM(S): Pectobacterium brasiliense  

PROVIDER: PRJNA288624 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| GSE74870 | GEO
| PRJNA259701 | ENA
| PRJNA416681 | ENA
| PRJNA255896 | ENA
| PRJNA255895 | ENA
| PRJNA255894 | ENA
| PRJNA379343 | ENA
| PRJNA297630 | ENA
| PRJNA269228 | ENA
| PRJNA269226 | ENA