Genomics

Dataset Information

294

Yersinia pestis


ABSTRACT: Yersinia pestis Raw sequence reads

ORGANISM(S): Yersinia pestis  

PROVIDER: PRJNA293891 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA277922 | ENA
2019-10-04 | E-MTAB-8370 | ArrayExpress
2016-02-11 | E-GEOD-77765 | ArrayExpress
2010-09-02 | GSE23797 | GEO
2010-05-01 | E-MTAB-213 | ArrayExpress
2019-10-04 | E-MTAB-8369 | ArrayExpress
2010-09-02 | E-GEOD-23797 | ArrayExpress
| GSE30332 | GEO
2016-07-03 | E-GEOD-30331 | ArrayExpress
2011-10-24 | GSE26601 | GEO