Genomics

Dataset Information

235

Hypophthalmichthys nobilis


ABSTRACT: Bighead Carp mitochondrial genetic variation

ORGANISM(S): Hypophthalmichthys nobilis  

PROVIDER: PRJNA294223 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA329160 | ENA
2010-09-01 | E-GEOD-22232 | ArrayExpress
| PRJNA294224 | ENA
2010-09-01 | GSE22232 | GEO
| PRJNA327137 | ENA
| PRJNA294344 | ENA
| PRJNA305829 | ENA
| PRJNA327460 | ENA
| PRJNA313394 | ENA
| PRJNA394716 | ENA