Unknown

Dataset Information

0

Pseudomonas poae strain:LMG 21465


ABSTRACT: Pseudomonas poae LMG 21465 genome sequencing

PROVIDER: PRJNA303868 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| S-EPMC7019063 | BioStudies
| S-EPMC6460034 | BioStudies
| PRJNA338673 | ENA
| S-EPMC3593332 | BioStudies
| S-EPMC4988018 | BioStudies
| PRJNA303757 | ENA
| PRJNA188656 | ENA
| S-EPMC4945800 | BioStudies
| S-EPMC4881467 | BioStudies
| PRJNA668055 | ENA