Genomics

Dataset Information

235

Soil metagenome


ABSTRACT: Genomic DNA Raw sequence reads

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA308803 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-02-01 | E-MTAB-4313 | ArrayExpress
| PRJNA311763 | ENA
2010-08-20 | E-GEOD-23712 | ArrayExpress
2020-05-07 | E-MTAB-8558 | ArrayExpress
| PRJNA395987 | ENA
| PRJNA388719 | ENA
| PRJNA369454 | ENA
2019-04-30 | E-MTAB-7826 | ArrayExpress
| PRJNA302684 | ENA
| PRJNA392729 | ENA