Genomics

Dataset Information

0

Bordetella pseudohinzii


ABSTRACT: Bordetella pseudohinzii overview

PROVIDER: PRJNA310257 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA310226 | ENA
| PRJNA434786 | ENA
| PRJNA434713 | ENA
| PRJNA434626 | ENA
| PRJNA434199 | ENA
2006-06-30 | E-TABM-55 | ArrayExpress
| PRJEB17775 | ENA
| PRJNA36819 | ENA
| PRJNA252747 | ENA
| PRJNA202386 | ENA