Genomics

Dataset Information

0

Polaromonas sp. UNC47MFTsu3.1


ABSTRACT: Polaromonas sp. UNC47MFTsu3.1 genome sequencing

ORGANISM(S): Polaromonas sp. UNC47MFTsu3.1  

PROVIDER: PRJNA310390 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2009-12-01 | GSE15204 | GEO
2010-05-19 | E-GEOD-15204 | ArrayExpress
| PRJNA323191 | ENA
| PRJNA340591 | ENA
| PRJNA323190 | ENA
| PRJNA369603 | ENA
| PRJNA381362 | ENA
| PRJNA381359 | ENA
| PRJNA195644 | ENA
| EGAD00010000262 | EGA