Genomics

Dataset Information

59

Soil metagenome


ABSTRACT: Soil sample Metagenome

ORGANISM(S): soil metagenome  

PROVIDER: PRJNA310400 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA189843 | ENA
| PRJNA390574 | ENA
| PRJNA317240 | ENA
| PRJNA302087 | ENA
| PRJNA390736 | ENA
| PRJNA307524 | ENA
| PRJNA415711 | ENA
| PRJNA415113 | ENA
2012-04-15 | E-GEOD-37154 | ArrayExpress
| PRJNA259820 | ENA