Genomics

Dataset Information

118

Pseudobutyrivibrio sp. uc1225


ABSTRACT: Pseudobutyrivibrio sp. uc1225 Genome sequencing

ORGANISM(S): Pseudobutyrivibrio sp. UC1225  

PROVIDER: PRJNA311406 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA224567 | ENA
| PRJNA311407 | ENA
| PRJNA323192 | ENA
| PRJNA254864 | ENA
| PRJNA254862 | ENA
| PRJNA322934 | ENA
| PRJNA333983 | ENA
| PRJNA333984 | ENA
| PRJNA333985 | ENA
| PRJNA333981 | ENA