Genomics

Dataset Information

0

Engraulis encrasicolus


ABSTRACT: Genome-wide transcriptome of European Anchovy (Engraulis encrasicolus)

PROVIDER: PRJNA312374 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| S-EPMC3731364 | BioStudies
| S-EPMC4794184 | BioStudies
| S-EPMC4657973 | BioStudies
| S-EPMC7922735 | BioStudies
| PRJNA202430 | ENA
| PRJNA193357 | ENA
| S-EPMC7600533 | BioStudies
| PRJNA193183 | ENA
| PRJNA261165 | ENA
| PRJNA311981 | ENA