Genomics

Dataset Information

0

Homo sapiens


ABSTRACT: Whole genome expression analysis of SaOS2 cells expressing anti-sense APC RNA

PROVIDER: PRJNA314046 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2016-03-03 | E-GEOD-78818 | ArrayExpress
2018-01-01 | S-EPMC6144885 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3466305 | BioStudies
2009-04-15 | E-GEOD-15368 | ArrayExpress
2015-01-01 | S-EPMC4635466 | BioStudies
| GSE15368 | GEO
2017-02-11 | GSE77352 | GEO
2011-01-01 | S-EPMC3226304 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4990899 | BioStudies
2014-01-01 | S-EPMC4081014 | BioStudies