Genomics

Dataset Information

176

Lactobacillus paracasei strain:IIA


ABSTRACT: Lactobacillus paracasei Genome sequencing

ORGANISM(S): Lactobacillus paracasei  

PROVIDER: PRJNA315936 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2012-03-28 | E-MEXP-3157 | ArrayExpress
| PRJNA349108 | ENA
| PRJNA295916 | ENA
| PRJNA178455 | ENA
| PRJNA178444 | ENA
| PRJNA178451 | ENA
| PRJNA178440 | ENA
| PRJNA178453 | ENA
| PRJNA178452 | ENA
| PRJNA178441 | ENA