Genomics

Dataset Information

59

Synechococcus elongatus PCC 7942


ABSTRACT: Raw sequence reads of Synechococcus elongatus PCC 7942 for nitrogen starvation responses

ORGANISM(S): Synechococcus elongatus PCC 7942 = FACHB-805  

PROVIDER: PRJNA315938 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA268360 | ENA
| PRJNA259562 | ENA
2013-12-31 | E-GEOD-47015 | ArrayExpress
| PRJNA372989 | ENA
2013-11-28 | E-GEOD-48901 | ArrayExpress
2011-09-29 | E-GEOD-22468 | ArrayExpress
| GSE48901 | GEO
2011-09-30 | GSE22468 | GEO
2012-03-01 | E-GEOD-28430 | ArrayExpress
2013-07-31 | E-GEOD-42542 | ArrayExpress