Genomics

Dataset Information

0

Thecamoeba quadrilineata strain:ATCC PRA-259


ABSTRACT: Thecamoeba quadrilineata strain:ATCC PRA-259 Transcriptome or Gene expression

PROVIDER: PRJNA316025 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR3303503_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR3303503_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 2 of 2

Similar Datasets

| PRJNA316027 | ENA
| PRJNA76783 | ENA
| PRJNA222515 | ENA
1998-01-01 | S-EPMC107804 | BioStudies
2018-05-23 | GSE112742 | GEO
| PRJNA413041 | ENA
2012-01-01 | S-EPMC3454371 | BioStudies
2008-01-01 | S-EPMC2323382 | BioStudies
2017-01-01 | S-EPMC5467263 | BioStudies
| PRJNA320679 | ENA