Genomics

Dataset Information

118

Carthamus tinctorius


ABSTRACT: Whole Genome sequencing and analysis of Carthamus tinctorius L.

ORGANISM(S): Carthamus tinctorius  

PROVIDER: PRJNA323806 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA267748 | ENA
| PRJNA309721 | ENA
| PRJNA309723 | ENA
| PRJNA76135 | ENA
| PRJNA313459 | ENA
| PRJNA313950 | ENA
| PRJNA134421 | ENA
| PRJNA83885 | ENA
| PRJNA208092 | ENA
| PRJNA215317 | ENA