Genomics

Dataset Information

59

Macrobrachium nipponense


ABSTRACT: Macrobrachium nipponense Raw sequence reads

ORGANISM(S): Macrobrachium nipponense  

PROVIDER: PRJNA326450 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA356490 | ENA
| PRJNA371295 | ENA
| PRJNA343712 | ENA
| PRJNA339889 | ENA
| PRJNA299430 | ENA
| PRJNA371357 | ENA
| GSE74684 | GEO
2016-03-02 | E-GEOD-78788 | ArrayExpress
| PRJNA388227 | ENA
| PRJNA388226 | ENA