Genomics

Dataset Information

235

Atopobium rimae strain:DSM 7090 | isolate:DSM 7090


ABSTRACT: Atopobium rimae DSM 7090 genome sequencing

ORGANISM(S): Atopobium rimae  

PROVIDER: PRJNA332779 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA303735 | ENA
| PRJNA46677 | ENA
| PRJNA185552 | ENA
2014-05-28 | E-GEOD-58002 | ArrayExpress
| PRJNA288564 | ENA
| GSE77273 | GEO
| PRJNA38835 | ENA
| PRJNA37473 | ENA
| PRJNA185862 | ENA
| PRJNA37365 | ENA