Genomics

Dataset Information

0

Streptococcus mitis SK564


ABSTRACT: Human mouth strain

PROVIDER: PRJNA33355 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA33353 | ENA
| PRJNA33357 | ENA
2010-01-21 | E-MEXP-2497 | biostudies-arrayexpress
| S-EPMC4334900 | biostudies-literature
| S-EPMC6299277 | biostudies-literature
| PRJNA75157 | ENA
| PRJNA75129 | ENA
| PRJNA66111 | ENA
| PRJNA67187 | ENA
| PRJNA66113 | ENA