Genomics

Dataset Information

0

Roseibacterium sp. ES.055


ABSTRACT: Roseibacterium sp. ES.055 Genome sequencing

PROVIDER: PRJNA334993 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA161651 | ENA
2020-01-01 | S-EPMC7277296 | BioStudies
| PRJNA303379 | ENA
| PRJNA303382 | ENA
| PRJNA256798 | ENA
| PRJNA303381 | ENA
| PRJNA303380 | ENA
| PRJNA311447 | ENA
| PRJNA747281 | ENA
| PRJNA256787 | ENA