Genomics

Dataset Information

0

Sludge metagenome


ABSTRACT: sludge metagenome Raw sequence reads

PROVIDER: PRJNA342207 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2010-01-01 | S-EPMC2849206 | BioStudies
2013-01-01 | S-EPMC3963146 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7409856 | BioStudies
2011-01-01 | S-EPMC3189950 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7409863 | BioStudies
2012-01-01 | S-EPMC3500351 | BioStudies
2010-01-01 | S-EPMC2987919 | BioStudies
2020-01-01 | S-EPMC7659138 | BioStudies
| PRJNA339420 | ENA
| PRJNA503494 | ENA