Genomics

Dataset Information

0

Burkholderia mallei strain:V-120


ABSTRACT: Burkholderia mallei strain:V-120 Genome sequencing

ORGANISM(S): Burkholderia mallei  

PROVIDER: PRJNA344947 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA264186 | ENA
2006-09-22 | E-MEXP-853 | ArrayExpress
| PRJNA244038 | ENA
| PRJNA244056 | ENA
| PRJNA244021 | ENA
| PRJNA244242 | ENA
| PRJNA244022 | ENA
| PRJNA244055 | ENA
| PRJNA244052 | ENA
| PRJNA244041 | ENA