Genomics

Dataset Information

0

Arabidopsis thaliana


ABSTRACT: Patterns of Arabidopsis gene expression in the face of hypobaric stress [Experiment 2]

ORGANISM(S): Arabidopsis thaliana  

PROVIDER: PRJNA348134 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA348135 | ENA
| PRJNA348133 | ENA
2018-09-01 | GSE119327 | GEO
2018-11-14 | ST001096 | MetabolomicsWorkbench
| PRJNA95475 | ENA
2008-02-08 | GSE10425 | GEO
| GSE77490 | GEO
| PRJNA266755 | ENA
2015-07-30 | MODEL1507180028 | BioModels
| PRJNA354600 | ENA