Other

Dataset Information

1K

Galaxea fascicularis


ABSTRACT: Galaxea fascicularis Transcriptome

PROVIDER: PRJNA348575 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Dataset's files

Source:
Action DRS
SRR5312520_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR5312520_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR5574893_1.fastq.gz Fastqsanger.gz
SRR5574893_2.fastq.gz Fastqsanger.gz
Items per page:
1 - 4 of 4

Similar Datasets

| S-EPMC7800161 | BioStudies
| PRJNA316354 | ENA
| S-EPMC5816741 | BioStudies
| PRJNA317245 | ENA
| PRJNA340085 | ENA
| PRJNA305088 | ENA
| PRJNA594758 | ENA
| S-EPMC5733085 | BioStudies
2016-01-01 | S-EPMC4891704 | BioStudies
| PRJNA348611 | ENA