Genomics

Dataset Information

0

Vibrio ostreicida strain:UCD-KL16


ABSTRACT: Vibrio ostreicida strain:UCD-KL16 Genome sequencing

ORGANISM(S): Vibrio ostreicida  

PROVIDER: PRJNA353009 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA295769 | ENA
| PRJNA295764 | ENA
| PRJNA322707 | ENA
| PRJNA322703 | ENA
| PRJNA322704 | ENA
| PRJNA322701 | ENA
| PRJNA322702 | ENA
| PRJNA295761 | ENA
| PRJNA295760 | ENA
| PRJNA294194 | ENA