Genomics

Dataset Information

294

Mouse gut metagenome


ABSTRACT: mouse gut metagenome Targeted loci environmental

ORGANISM(S): mouse gut metagenome  

PROVIDER: PRJNA353013 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA434511 | ENA
| PRJNA369184 | ENA
| PRJNA289122 | ENA
| PRJNA383930 | ENA
| PRJNA359730 | ENA
| PRJNA244160 | ENA
| PRJNA325943 | ENA
| PRJNA427838 | ENA
| PRJNA324616 | ENA
| PRJNA341959 | ENA