Genomics

Dataset Information

0

Kineococcus radiotolerans


ABSTRACT: Radiation-resistant bacterium

PROVIDER: PRJNA35303 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

2013-09-24 | E-GEOD-51096 | ArrayExpress
| PRJNA221158 | ENA
| PRJNA288191 | ENA
| PRJNA37865 | ENA
| PRJNA61313 | ENA
| PRJNA35079 | ENA
| PRJNA10689 | ENA
| PRJNA35881 | ENA
| PRJNA16691 | ENA
| PRJNA65 | ENA