Other

Dataset Information

1K

Enterococcus faecalis


ABSTRACT: GenomeTrakr Project: NSF International | Applied Research Center

PROVIDER: PRJNA357821 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA357820 | ENA
| PRJNA357818 | ENA
| PRJNA357822 | ENA
| PRJNA514294 | ENA
| PRJNA357819 | ENA
| PRJNA757447 | ENA
| PRJNA761415 | ENA
| PRJNA742919 | ENA
| S-EPMC4757565 | BioStudies
| S-EPMC8046195 | BioStudies