Genomics

Dataset Information

118

Freshwater metagenome


ABSTRACT: Freshwater microbial communities from dead zone in Lake Erie, Canada - CCB RNA epilimnion July 2011

ORGANISM(S): freshwater metagenome  

PROVIDER: PRJNA366614 | ENA |

REPOSITORIES: ENA

Similar Datasets

| PRJNA366505 | ENA
| PRJNA366678 | ENA
| PRJNA366654 | ENA
| PRJNA255432 | ENA
| PRJNA289914 | ENA
| PRJNA329913 | ENA
2010-06-01 | E-MEXP-2210 | ArrayExpress
| PRJNA255433 | ENA
2012-01-01 | GSE31001 | GEO
| PRJNA203014 | ENA